Lekeplassinspektøren AS

Vår kunnskap - din trygghet

Er din lekeplass trygg?

Er du ansvarlig for en lekeplass og lurer på om den er iht. forskrifter og standarder?

Da kan vi hjelpe!

Vi utfører alt innen sikkerhets- og internkontroll

Vi har markedets lengste erfaring og stor kapasitet

Lekeplassinspektøren AS er en uavhengig samarbeidspartner. Vi lar ikke kryssende interesser som salg, montering og reparasjoner være en påvirkende faktor i vårt arbeid med å gjøre deres lekeplasser trygge.

Lekeplassinspektøren AS har både store og små oppdragsgivere. Våre største oppdrag er fortiden for Oslobygg KF som forvalter barnehager og skoler i Oslo. Vi utfører også mange kontroller for offentlige og private aktører som kommuner, skoler, barnehager borettslag, og sameier.

Test av støtdempende underlag – HIC test

NYHET: Vi tilbyr nå våre kunder en kontroll av nytt eller eksisterende underlag. Kontrollen kan gjennomføres på stedet, og vårt testutstyr angir om underlaget har tilstrekkelig støtdempende egenskaper.

• Er det behov for utskifting
• Er det behov for etterfylling av sand, bark eller flis
• Har det nye underlaget gode nok støtdempende egenskaper

Lekeplassinspektøren AS har inspektører som er sertifisert og godkjent av Norsk Sertifisering.

Uavhengig tredjepartskontroll

Kontroll med rapporter som dokumenterer at alle lekekonstruksjoner er levert og montert iht. forskrifter og Norsk Standard.

Kontroll av nye lekekonstruksjoner før eier overtar ansvaret har vist seg å gi store besparelser for eier.

Sikkerhetsinspeksjon av hvert enkelt lekeapparat med beskrivelse av avvik og tiltak, gradering av avvik, samt kildehenvisning og signatur for lukking av hvert enkelt avvik.

Ved etterkontroll vil rapporter inneholde en bekreftelse på hvilke avvik som er lukket.

Rapportene kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Årlig hovedettersyn

Lekeplassinspektøren AS har markedets lengste erfaring med å utføre kontroll og tilsyn av lekeplasser. Våre inspektører har bred yrkeserfaring og har flere års erfaring fra montering av lekeplassutstyr før de ble sertifiserte som lekeplassinspektører. Vi benytter et egenprodusert rapporteringsverktøy som gir kundene muligheter for tilpassing av rapporter og rapportsystem til ulike behov.

Årlig hovedettersyn er beskrevet i NS 1176-7 og angir at de som utfører dette må være kompetente og tilstrekkelig kunnskap, noe en sertifisert lekeplassinspektør innehar. Det er lovpålagt at eier har ettersyn av lekeplassutstyr, dette er beskrevet i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Ved gjennomføring av årlig hovedettersyn blir alle risikoer avdekket og hvert av enkelt lekeplassutstyr blir grundig sjekket, samt at vi utarbeider en lettlest rapport.

Lekeplassinspektøren AS utfører ettersyn av utstyr for lekeplasser, trim, parkour og sportsutstyr. Vi kan tilby ulike utforminger av våre rapporter og har gode tilpasningsmuligheter i forhold til ønsker og behov fra våre kunder. Vi kan tilby:

• Tilstandsrapporter (kontroll med rapport som beskriver avvik, tiltak og om tidligere påviste avvik er lukket)
• Avviksrapporter (kontroll med rapport som kun beskriver avvik)
• Tiltaksrapporter (kontroll med rapport som kun beskriver tiltak)
• Kostnadsoverslag (rapport som viser kostnad for alle avvik)
• Etterkontroll av utbedringer (kontroll med rapport som bekrefter at avvik er riktig lukket)
• Uavhengig tredjepartskontroll / Sluttkontroll (Pålagt iht. NS1176-7:2020)

Før eier overtar lekeplassen skal en kontroll med rapport av nye lekekonstruksjoner være utført. Kontrollen gjør at kunden får en lekeplass som er iht. gjeldenderegelverk. Her er det store besparelser for eier, ved at de ikke overtar anlegg med avvik.

Alle våre rapporter er lettleste og er første valget for driftspersonell som arbeider med lukking av avvik. I våre rapporter er tekst og bilde knyttet sammen ved at det er piler fra tekst til bilde, det er også henvisning til regelverket og felt for signatur dersom eier vil kvittere ut utbedringer. Våre rapporter tilfredsstiller kravene i tjenestebeskrivelsen for lekeplassinspektører iht sertifiseringsordningen som forvaltes av Norsk Sertifisering. Har dere spørsmål om behov eller type ettersyn er det bare å ta kontakt med oss.

Funksjonsettersyn

Funksjonsettersyn er beskrevet i NS 1176-7 og angir at de som utfører dette må være kompetente og tilstrekkelig kunnskap, noe en sertifisert lekeplassinspektør innehar. Det er lovpålagt at eier har ettersyn av lekeplassutstyr, dette er beskrevet i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Ved gjennomføring av funksjonsettersyn blir risikoer som kan oppstå gjennom bruk, hærverk og ulike værforhold avdekket. Vi er spesielt oppmerksomme på slitasje og stabilitet slik at produktene er trygge å bruke frem til neste ettersyn. Alt lekeplassutstyr blir grundig sjekket, samt at vi utarbeider en lettlest rapport.

Vi kan tilby ulike utforminger av våre rapporter og har gode tilpasningsmuligheter i forhold til ønsker og behov fra våre kunder, se rapport typer under Årlig hovedettersyn. Lekeplassinspektøren AS utfører ettersyn av utstyr for lekeplasser, trim, parkour og sportsutstyr.

HMS – internkontroll

Lekeplassinspektøren as leverer ferdig oppsatte HMS – internkontroll rapporter. Rapportene utarbeides i samråd med våre kunder, da eierstruktur og forvaltning er varierende fra kunde til kunde.
Rapportene viser tydelig ansvarsfordeling i forhold til eierskap og hvem som er ansvarlig for at ettersyn og vedlikehold blir fulgt opp.
Eier har til enhver tid ansvar for at lekeplassen og lekeapparatene er i tilfredsstillende stand.
Det er et myndighetskrav at enhver virksomhet skal ha utarbeidet et HMS-system (ref. Internkontrollforskriften ).
FDV, forvaltning, drift og vedlikehold
Vi utarbeider ettersynsrapporter for hvert enkelt lekeapparat.
I disse rapportene går det tydelig frem hva, hvem og når ettersynene skal utføres. I ettersynsrapportene er det bilde av det aktuelle lekeutstyret, samt en beskrivende tekst for ettersynet.
Norsk Standard 1176- deler ettersyn/vedlikehold i tre hovedkategorier:
• Rutinemessig ettersyn
• Funksjonsettersyn
• Årlig hovedettersyn
Lekeplassinspektøren AS leverer ettersynsrapporter for både Rutinemessig ettersyn, Funksjonsettersyn og Årlig hovedettersyn. Det legges inn forhåndsbestemte intervaller for de ulike ettersynene.
Rapporteringsskjemaer kan fylles ut av personell som utfører ettersynene. Dette er med å dokumentere at ettersynene faktisk blir utført, noe som er svært viktig for å kunne dokumentere at jevnlig ettersyn og vedlikehold blir utført, hvis/når det vil oppstå situasjoner der barn blir skadet i lekeapparatene. Det er bl.a. denne dokumentasjonen som myndighetsnivået ønsker fremlagt ved kontroll av enheten eller i forbindelse med alvorlige ulykker.
Denne dokumentasjonen viser at virksomheten har et velfungerende internkontrollsystem, og er tilpasset myndighetskrav.
Vårt rapportsystem er tilpasset kravene i NSEN 1176 og Forskrift for sikkerhet ved lekeplassutstyr samt Internkontrollforskriften.
Vi tilbyr alle våre kunder opplæring i bruk av våre rapportsystemer.

Kontroll av innearealer i barnehager

Lekeplassinspektøren AS har startet med en ny tjeneste: Etter påtrykk fra flere av våre eksisterende kunder, og med flere alvorlige ulykker inne i barnehager, har vi nå startet med tilsyn og kontroll av innearealer i barnehager.

Vi gjennomfører en grundig sikkerhetsvurdering av inne arealene og utarbeider lettleste rapporter.

Ta kontakt med oss for mer utfyllende informasjon om tilsyn av inne arealer.

HIC testing av støtdempende underlag

Er dere usikker på om underlaget har tilstrekkelig støtdemping?

Lekeplassinspektøren AS tilbyr nå test av støtdempende underlag. Vi kan utføre test på eksisterende eller nytt underlag.

Hvorfor gjennomføre HIC test

• Er det behov for utskifting av støtdempende underlag?
HIC test kan avgjøre om det er behov for utskifting av det eksisterende underlaget eller om det kan beholdes.
• Nye lekeplasser
HIC test av støtdempende underlag vil verifisere om underlaget er iht. beskrivelse og om det har tilstrekkelig støtdempende egenskaper. På nye lekeplasser bør HIC test gjennomføres før lekeplassen tas i bruk.
• Ved personskade
Bekrefte om støtdempende underlag er tilstrekkelig.
• NS-EN 1176 :2017
Beskriver at det bør gjennomføres en kontroll av de støtdempende egenskapene til underlaget etter installasjon.
• NS-EN 1176-7, 6.1:2020
Beskriver at denne type prøving bør gjennomføres av personer med tilstrekkelig erfaring, kunnskap og ressurser.
HIC test kan utføres på støtdempende underlag for utstyr til lek, trim og parkour, og dekker alle typer støtdempende underlag som:
• Sand og grus
• Bark
• Flis
• Kunstgress
• Gummiheller
• Plasstøpt gummidekke
• Plasstøpt kork dekker
Kontroll av støtdempende underlag
En av de største og hyppigste risikoene er fallskader, og nettopp derfor er det svært viktig at støtdempende underlag er av god kvalitet og har tilstrekkelig støtdempende egenskaper.
Prøving gjennomføres iht. NS-EN 1177:2018, og kan utføres på nytt og gammelt underlag, den gir ingen skader på overflatene og minimalt med avbrudd for brukere.
En HIC test er den eneste profesjonelle muligheten man har for å bestemme om underlag har tilstrekkelig støtdemping som samsvarer men kravene i NS-EN 1176/1177.
Hva er en HIC test
De alvorligste skadene er som regel hodeskader. Nyere forskning indikerer at arm- og beinskader skjer hyppigere og kan påvirkes av høyde og fart. Alvorlighetsgraden av skader som følge av et støt mot hode kan kvantifiseres ved hjelp av hodeskadekriteriet (HIC) og nivået av HIC = 1000 sammen med den øvre grensen for den høyeste akselerasjonen av gmax = 200g (g for tyngdekraft) er valgt som de øvre grensene for overflater ved vurdering i samsvar med denne standarden.
Testmetoder
Det er to ulike testmetoder som beskrives i NS-EN 1177.
Metode 1 er for bestemmelse av den kritiske fallhøyden og gir en fullstendig og detaljert bekreftelse på et produkts omfang av egnethet. Denne testen angir maksimal fallhøyde for produktet, og benevnes ofte som laboratorieprøving.
Metode 2 beskriver fallprøving på stedet, uten bestemmelse av kritiskfallhøyde, slik at det er nødvendig med bekreftelse av underlagtes egenskaper på det bestemte stedet prøvingen ble utført, ved montering eller på et senere tidspunkt i løpet av levetiden.
Vi benytter testutstyr som er levert fra en anerkjent leverandør, og har gjennomgått grundig opplæring i bruk av HIC testmetodikken.
Ønsker dere tilbud på HIC test av deres lekeplass er det bare å ta kontakt med oss.

Om oss

Vår kunnskap - din trygghet

Lekeplassinspektøren as ble etablert i 2005, men vi har arbeidet med sikkerhet på lekeplasser siden 1992. Våre inspektører har markedets lengste erfaring og har håndverksbakgrunn med blant annet montering av lekeplassutstyr. Vi er en veletablert aktør i dette markedet og er for mange førstevalget som samarbeidspartner. Vi har mange fornøyde kunder, kontakt oss gjerne for referanser.

Vi var med å etablere ordningen med sertifisering av lekeplassinspektører i samarbeid med Det Norske Veritas (DNV) og Norsk Lekeplassforum / Bad, Park og Idrett. Vår leverandør av personellsertifiseringene er endret fra Det Norske Veritas (DNV) til Norsk Sertifisering. Disse er et bransjerettet og uavhengig sertifiseringsorgan som er akkreditert i henhold til standarden for Sertifisering av personell.

Lekeplassinspektøren har tre heltidsansatte lekeplassinspektører som er godkjent og sertifisert av Norsk Sertifisering.

Daglig leder Ole-Christian Wiig er anleggsgartner tekniker og har erfaring både fra offentlige og private aktører innen grøntanleggsbransjen. Ole-Christian har arbeidet med bygging av lekeplasser og montering av lekeapparater og er en stor kapasitet innen sikkerhet på lekeplassutstyr. Han var blant de første som startet med inspeksjon og kontroll av lekeplassutstyr i Norge. Han var også med å starte Norsk Lekeplassforum som etablerte sertifiseringsordningen for lekeplassinspektører. Han er kursleder for utdanningskursene som fører til eksamen som lekeplassinspektør i regi av Bad, Park og Idrett, rådgiver for FAGUS og medlem av programkomiteen for lekeplassinspektører i Norsk Sertifisering.

Lekeplassinspektør Svein Skretteberg er medeier og har erfaring fra bygge bransjen, og bygging av lekeplasser og montering av lekeplassutstyr, og har vært sertifisert inspektør siden 2008. Svein har stor kompetanse og erfaring når det gjelder utbedring og reparasjoner av eldre lekeapparater. Han har vært anleggsleder for større monteringsarbeider som bl. a Dyreparken i Kristiansand og «Frognerborgen», Norges største lekeanlegg, som ligger i Frognerparken i Oslo. Han har vært ansatt i Lekeplassinspektøren AS siden 2008.

Lekeplassinspektør Øyvind Finnerud